Munkby Consulting AB

Referenser

Referens från Rektor som använder EkoS och RULJANGS

”Varbergs kommun har balanserad budget inom grundskola, för 2014. Det är första gången på länge och det är tack vare den systematik som det inneburit att vi lärt oss hantera kostnaderna för grundskola så bra. Munkby Consulting AB är de som lärt oss hur vi skall arbeta och vilken styrkedja som är nödvändig för att komma till balanserad budget, få rätt person på rätt plats och med rätt funktion. Optimering av verksamhet helt enkelt”

Ann-Thérese Skoogh, Chefcontroller, Varbergs kommun

________________________________________

”Rektor och förskolechef måste arbeta med hela kedjan från budget till bemanning och vara tydlig kring bygget av sin verksamhet, det är deras ansvar och ingen annan kan eller skall göra detta. Med medvetenhet kring var kostnader ligger och samtidigt tillse att man har rätt medarbetare med rätt kompetens enligt nya lagen om behörighetskrav så är det ett komplext uppdrag, men genom att arbeta systematiskt med detta med hjälp av ett verktyg så arbetar man från funktion till att använda rätt person på rätt plats, samtidigt som budget kan hållas i balans.

Verktyget Ruljangs stödjer rektorn i detta arbetet och det gör att kommunikationen blir lättare både med medarbetare och med mig som bildningschef. Det man får hjälp med är allt från enkel budgetplanering till hur bemanningen är på respektive enhet.”

Håkan Pettersson, Bildningschef
Torsås kommun

_______________________________________

Ruljangs

Inom Skolförvaltningen i Härnösands kommun har vi från hösten 2014flera nya rektorer och förskolechefer. Många av rektorerna upplever att deras uppdrag är komplext utifrån både ett statligt och ett kommunalt uppdrag.

För att möjliggöra och skapa de bästa förutsättningar för rektorers och förskolechefers uppdrag behövs stöd i olika former. Ekonomi, personal, organisation, skolutveckling är några av rektors ansvarsområden, men det pedagogiska ledarskapet är det många gånger svårt att få tid till.

Förvaltningschef, ekonomer och jag som verksamhetschef lyssnade till Ulrika Munkbys föredrag på Teknologiskt Institut i Stockholm våren 2014. VI blev intresserade av hennes verktyg Ruljangs gällande budget, organisation och personalbemanning.  På uppdrag tog jag därefter kontakt med Ulrika och i augusti åkte vi ner till Stenungssund för att titta närmare på verktyget och lyssna till andra rektorers erfarenheterav Ruljangs.

Vi var mycket positiva och såg verktyget som ett stöd för rektor i arbetet. Verktyget presenterades för alla rektorer och förskolechefer och hösten 2014 togs ett beslut i Skolförvaltningens ledningsgrupp att köpa in utbildningen för våra rektorer och förskolechefer.

För många rektorer bidrar verktyget till att det svåra budgetarbetet blir enklare och man får bättre koll på den egna budgeten.  Det går enkelt att följa upp förändringar, som sker kontinuerligt i verksamheterna. Det medför också att rektor har lättare att kommunicera ut budgetprocessen till de anställda. En djupare förståelse skapas då för budgetuppföljningar och analysarbete även hos personalen och man kan tillsammans arbeta med effektivitet och medvetna strategier.

Vi har nyligen avslutat utbildningen och är mycket nöjda med Ulrikas insats. Eftersom hon själv har tidigare erfarenhet från skolan både som lärare och rektor är hon väl insatt i de frågeställningar, som uppkommer under utbildningen. Ulrika har också bistått oss med positiv support under resans gång när problem uppstått.

Jag är övertygad om att verktyget kommer att vara ett bra stöd för rektor och förskolechefer i deras uppdrag framöver.

Gunnel Selling Norell, Verksamhetschef, Norra verksamhetsområdet

Skolförvaltningen Härnösands kommun

_____________________________________

April 2014 stod en högstadieskola i vår kommun inför prognos om -1,8 miljoner för året. Skolan fick i uppgift att arbeta med Ruljangs ledningsplanering för att få syn på och stöd i arbetet med organisation.
Vid årets slut visade resultatet att man hanterat sin ekonomi och kunde visa på litet överskott om drygt 100.000:-
Ruljangs var verktyget som stöttade rektor och medarbetare genom processen för att få syn på sina resurser och optimera sin verksamhet, utan att ge avkall på elevers behov av stöd.

/Charlotte Lindberg ekonom

________________________________________

Den skola som jag arbetar på sedan fem år tillbaka har sedan flera år 100% elever som kommer in på nationellt gymnasieprogram, som har nöjda föräldrar, som har ekonomi i balans, som har fantastiska lokaler, som har hög trivsel både bland elever och personal, som inte har någon långtidssjukskriven personal på flera år och som står sig väl i konkurrens med friskolor i kommunen.

Detta har Ulrika Munkby lagt grunden till!

Då Ulrika började arbeta på skolan, 1,5 år innan jag började, var det en skola med dålig måluppfyllelse bland eleverna, missnöjda föräldrar, dålig ekonomi, dåligt utnyttjande av lokaler, mycket skadegörelse, oroliga elever, elevflykt, missnöjda och dåligt mående personal, informellt ledarskap och friskolor som öppnade i kommunen.

Ulrika skapade ett fantastiskt sammanhang för hela skolans arbete vad det gäller tydlighet, rätt personal på rätt ställe, använde EkoS, en personal- och ekonomiplaneringsmodell som stämmer med verkligheten och som möjliggör effektivisering och ändå behålla känslan av att det är resurstätt, hemvister för arbetslagen och andra gemensamma ytor. Resultatet av arbetet genom Ulrikas modell och strategi resulterade i nöjd personal, högt presterande elever och nöjda föräldrar.

Jag har fortsatt använda Ulrikas modeller och vet att de håller!

Ulrika ser sammanhanget mellan det pedagogiska uppdraget, personal, ekonomi och lokaler. Hon kan strukturer och modeller.
Hon kan kommunicera hela skolans uppdrag så att det fungerar.

Använd henne och lär av henne är min uppmaning!

/ Kristina Edeland, rektor Härryda Kommun

________________________________________

Organisations- och Personalplaneringsmodell, Ekos

Vår rektor slutade sitt jobb i december 2012. Vi i personalen upplevde detta väldigt jobbigt, då vi förstod att bl a planeringen av organisationen inför höstterminen 2013 skulle bli komplicerad utan en rektor som har kunskap om både verksamhet och personal.
Ulrika Munkby gick in som tf rektor fram till den 1/4 2013.
Ulrikas viktigaste uppdrag under hennes korta tid som tf rektor på Donsö skola var att försöka få ihop en organisationsplan inför hösten och att räta upp skolans ekonomiska läge som varit negativt under flera år i rad. Att skapa detta så det känns bra för de flesta och som höll dessutom håller sig inom budget är inte något många klarar av.
Efter att ha jobbat i många år, både som lärare och som facklig förtroendeman, vet jag att detta är ett svårt och komplicerat pussel som skall läggas och som väcker reaktioner, både positiva och negativa hos personalen.

Ulrika har dock arbetat fram en modell, EkoS, som väldigt tydligt visar både tjänstefördelning, resursfördelning och timplan.

Som facklig förtroendeman på skolan har jag vid flera tillfällen samverkat med Ulrika kring denna plan och upptäckt att allting blir väldigt lätt att överblicka och förstå, när man väl har lärt sig att läsa planen. Det är lätt att arbeta strategiskt och lätt att hålla budget när man lär sig systemet och kommunikationen kring det.
Så, trots Ulrikas korta inhopp på vår skola, har vi idag en fungerande organisationsplan, som så gott som alla i personalen har kunnat känna sig nöjda med. Självklart är det Ulrika själv, med sin kompetens och goda ledarförmåga som har spelat störst roll i detta arbete, men med den modell som hon har arbetat fram har organisationsplanen blivit tydlig för alla. Skulle det bli några förändringar inför hösten, vilket det ofta blir, kan vi ganska lätt klara av detta, eftersom vi själva kan gå in i planen och göra förändringarna och se vilket resultat det ger.

Detta är första gången på alla mina år som vi alla i organisationen kan arbeta med delaktighet på hög nivå, att vi får syn på orsak och verkan och också får syn på det friutrymme vi har att förvalta våra resurser effektivt.

/Eva Jansson, Lärare och Facklig förtroendeman på, Donsö Skola
Göteborgs Stad, Västra Göteborg

_____________________________________

Rektor Boråsstad

När jag tog över Viskaforsskolan skola i oktober 2010 så var där en ekonomisk prognos om ca 1 miljon kronor i underskott för 2011 om vi inte arbetade mer effektivt med vår organisation under 2011. Eftersom vi skall hålla budget anlitade jag Ulrika på (Munkby Consulting AB) som lärde mig och min rektorskollega att arbeta med den modell som innebär organisationsplanering och strategisk ekonomistyrning, EkoS.
När sedan 2011 var till ända hade vi klarat att hantera vår budget och klara ett ”noll-resultat”. Ekonomiavdelningen blev positivt överraskade för mig och min kollegas förmåga att arbeta med organisationen.
För egen del känner jag att jag från och med nu har lätt att arbeta med organisation, jag har lätt för att vara strateg och jag har full kontroll på mina ekonomiska resultat. Om jag mot förmodan behöver gå med ett underskott så vet jag och min personal precis varför och det är lätt att förklara och motivera ett eventuellt underskott.
När man arbetar med den organisationsplaneringsmodell som Munkby Consulting AB har så involveras hela personalgruppen och alla kan vara med och påverka vilket bidrar till att alla känner sig tryggare och har större kontroll på sin vardag, vilket i nästa steg kan innebära lägre sjuktal i form av minskat antal personer med långtidssjukskrivning.
Vi får syn på vårt friutrymme som personalgrupp, vi kan vara strateger som rektorer, vi kan klara av vår budget som är ett av de högst prioriterade målen i kommunen. Jag rekommenderar alla att göra den kursdag för det är till stor nytta för hela skolan och naturligtvis för rektor som är totalansvarig.
Att arbeta med Ulrika organisationsmodellen har inte bara inneburit att vi kan hålla nollan i vår organisation, det har också inneburit att jag fått med mig en kunskap som jag hela tiden kan utveckla och forma så att den passar min organisation, att jag kan vara strateg och god kommunikatör gentemot mina medarbetar. Det är det fina med modellen, man lär sig tänka enkelt och strategiskt men kan sedan utveckla och anpassa modellen till sin egen verksamhet vilket gör att det är en kunskap man har med sig för livet.

/Peter Bengtsson, rektor Viskaforsskolan Borås

________________________________________

Arbetslagsledare och pedagogisk samordnare Härryda Kommun

Genom ett tydligt och utmanande ledarskap skapade Ulrika ett kreativt och öppet klimat bland sina medarbetare på den skola jag arbetar, som var i stort behov av förändring.
Ulrika var tydlig med att visa vad hon ville med skolan och vad vi skulle sträva mot för ”tänk” kring kunskap och lärande.
Hon utmanade personalen genom att ställa frågor som gav möjlighet till att tänka och fundera utifrån olika synvinklar och gav även möjlighet att i olika forum och grupper diskutera och förbättra både i nuet men även för vidare arbete.

Genom att skapa ett arbetssätt där olika delar i organisationen blir tydliga gav du medarbetarna möjlighet till påverkan och förbättring. Ett exempel på detta är det arbete med tjänstefördelningen som du var med att skapa ett nytänk kring.  Du gav hela skolan en möjlighet att påverka hur vi skulle driva vår skola framåt genom att tydliggöra förutsättningarna, budget, personal, elever, lokaler……och sedan strukturera och forma tjänstefördelningen till en slutprodukt att arbeta utifrån. Du var delaktig och kunnig i schemaarbete och det kändes som att vi arbetande kring detta på lika villkor där våra synpunkter och idéer togs på allvar. EkoS som är den modell vi använde för att personalplanering, kommunikation och strukturer skulle bli effektiva samt för att vi skulle kunna ha en budget i balans används fortfarande och är ett verktyg för oss alla på skolan. Det bidrar till att vår verksamhet blir tydlig och välfungerande på många sätt.

Ulrika hade alltid elevernas och lärarnas bästa i ditt första fokus och det förmedlade det på ett inspirerande och framförallt utmanade sätt genom att ställa frågor och diskussioner som inte alltid var bekväma och förutsägbara. Ulrika vågade även utmana oss i förändringsprocessen för att vi skulle se annat än våra fyra väggar och hennes coachande förhållningssätt syntes tydligt.
Sammanfattningsvis upplevde jag Ulrika som en stark och tydlig chef där delaktighet, lyhördhet och glädje stod i fokus.

Låt Ulrika få lära er EkoS och kommunikation kring organisation så ökar harmonin på arbetsplatsen och rektor kommer kunna hålla budgeten i balans dessutom.

/ Pia, Härryda Kommun
________________________________________

Verksamhetschef

Jag tycker att Ulrika är en mycket kompetent person för att arbeta med förändringsprocesser och tycker att hon är en stor tillgång för att skapa god förändring som blir hållbar. Hon ser orsaker och flöden och hanterar orsak och verkan i en förändringsprocess på ett professionellt och skickligt vis.

Ulrika har på sina enheter alltid hanterat sin ekonomi väldigt väl, aldrig haft ett underskott snarare haft pengar kvar vid årets slut. Hon effektiviserar organisationen och gör synligt för kollegiet vilka resurser de själva står för. Hon har aldrig haft en medarbetare som under hennes ledning har drabbats av långtidssjukskrivning vilket är ett tydligt tecken på att Ulrika är med och skapar arbetsharmoni på sina enheter.

Jag vill gärna rekommendera henne för hon är en organisationsexpert och kunnig ledare. Jag tycker att fler verksamhetschefer skall satsa på att låta henne lära andra rektorer hur man arbetar med organisationsplaneringsmodellen EkoS som är en välfungerande arbetsmodell och kommunikationsverktyg för hållbar skola.

Annika Hellström, Verksamhetschef Grundskola Härryda kommun

__________________________________________

Referens från Chefekonom Stenungsunds kommun

Med detta arbetssätt har glappet mellan ekonomens kunskap och rektorns svåra uppgift med bemanning och budget lösts. Ekonomi för ickeekonomer och stöd för kommunikation mellan medarbetare – rektor – chef – ekonom. Hela rektorsgruppen för grundskola använder nu EkoS som modell som ledningsplaneringsverktyg.

/Per Stenungsunds kommun

___________________________________________

Referens från ekonom i Varbergs kommun

Upplevelsen är att många rektorer har bättre koll och lättare att kommunicera med oss ekonomer samt personalgruppen. Lätt och överskådligt när allt är samlat på en plats och det bidrar till att enklare hålla sig inom given ram.
Väldigt bra att man får fram jämförelsetal för vad given organisation skapar behov för enligt lag och hur man besätter med tjänster.

Caroline Varbergs kommun

__________________________________________

Referens från rektor i Varbergs kommun

”Oj, vad mycket resurser jag plötsligt ser att jag faktiskt har på min skola. Nu skall vi se till att använda ”oss” rätt också”.

Allt kommer bli lättare nu när vi gör på samma sätt i hela rektorsgruppen i kommunen.

Nu när jag börjar lära mig verktyget så märker jag att det är lätt att använda och lättare att bli strateg i vissa frågor.

/Grundskole rektor i Varberg

_______________________________________

Referens från NSP – Nordic Service Partner

Jag känner mig så fylld av energi när jag lämnar våra möten! Jag har fått så mycket insikter och tankar som gör att mitt jobb med att forma utbildningsmaterialet blir enkelt.
Det hade aldrig blivit så pedagogiskt och så genomtänkt om inte Ulrika väglett mig genom arbetet. Det märks att hennes erfarenhet från utbildning är gedigen.

Pernilla (Distriktschef NSP)

_______________________________________

NSP – Nordic Service Partner

Vi är så nöjda med det du stöttat oss i, den första systemboken är väldigt bra upplagd och genomtänkt. Nu vill vi ha med dig i våra utbildningar för att arbeta vidare tillsammans på ett bra sätt.

Johan (CEO NSP)

Logga Liggande original 20130414